ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zakład Optyki Okularowej
ul. 1-go Maja 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)Imię i nazwisko KlientaAdres Klienta
(data i podpis Klienta)